Právní specializace

obchodni pravo ikona

OBCHODNÍ PRÁVO

V oblasti obchodního práva asistuji klientům od zakládání společností, v rámci fungování společnosti až po jejich likvidace, včetně vztahů uvnitř a vně společnosti. Mám zkušenosti s konáním valných hromad, zaknihování akcií, zánikem odštěpného závodu či ochranou dobrého jména společnosti. Několik let jsme rovněž působila jako podnikový právník velké české společnosti, působící na zahraničních trzích. Rozumím tedy, jak velké korporace fungují a mám zkušenosti s právním rámcem fungování společnosti.

obcanske pravo ikona

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo představuje komplexní úpravu soukromoprávních vztahů. Poskytuji právní služby zejména v následujících oblastech: sepis a revize smluv, závazkové vztahy, vymáhání pohledávek, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy, rodinné právo, dědictví.

dusevni vlastnictvi ikona

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

V rámci práva duševního vlastnictví se zaměřují na ochranné známky, patenty, průmyslové vzory a další práva k nehmotným statkům, práva k doménovým jménům, ochranu autorských práv, internetové právo, licenční smlouvy a ochranu obchodního označení a know-how.

gdpr ikona

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Podporuji klienty s dodržováním povinností podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), a to nejen se zpracováním potřebné právní dokumentace, ale i s praktickým nastavením interních procesů. Rovněž poskytuji služby jako DPO.

spravni pravo ikona

SPRÁVNÍ PRÁVO

V agendě správního práva klientům nabízím klientům zejména následující právní služby: zastupování ve správních řízeních a soudnictví, sepis žalob a opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu, či ochrana proti nečinnosti správního orgánu.

nemovitostni pravo ikona

PRÁVO K NEMOVITOSTEM

V oblasti práva nemovitostí poskytuji standardní právní poradenství. Jedná se zejména o prodej a nákup nemovitostí, nájem a podnájem nebytových prostor, výpovědi nájmů a podnájmů, vyklízení bytů a nebytových prostor, zajišťovací instrumenty (předkupní práva, věcná břemena, zástavní smlouvy, aj.),  zastupování v řízení s katastrálními úřady, stavebními úřady a zemědělským půdním fondem, či uplatňování práv z vad staveb, reklamace a náhrady škod.

pravo cestovniho ruchu ikona

PRÁVO CESTOVNÍHO RUCHU

Právo cestovního ruchu je další specifickou oblastí, které se věnuji. Klientům v pozici spotřebitelů asistuji při uplatňování jejich nároků nejen od cestovních kanceláři čí leteckých dopravců, ale i od pojišťoven.

zivotni prostredi ikona

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Právo životního prostředí má důležité dopady zejména co se ochrany životního prostředí ale i developmentu týče. V oblasti práva životního prostředí se zaměřuji zejména na problematiku sdílení genetických zdrojů (konkrétně Nagojský protokol a související instrumenty). Nedílnou součástí je i aspekt živostního prostředí v rámci územního a stavebního řízení.

e-commerce ikona

E-COMMERCE A SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

V praxi se věnuji rovněž právům spotřebitele, a to zejména v oblasti e-commerce. E-commerce je dynamicky rozvíjející se oblast, která je poměrně regulovaná co se ochrany spotřebitele týče. Klientům zejména radím jak koncipovat strukturu webových stránek a e-shopu, aby byly splněny všechny zákonné požadavky. Webové stránky i on-line nakupování musí zároveň zůstat klientsky přívětivé. Spotřebitelům pak radím, jaká práva v oblasti internetového obchodu mají a jak je uplatňovat.

pracovni pravo ikona

PRACOVNÍ PRÁVO

V neposlední řadě poskytuji klientům právní služby v oblasti práva pracovního. Mám zkušenosti jak při zastupování zaměstnanců tak při zastupování zaměstnavatelů, a to především v následujících oblastech: sepis a revize pracovních smluv a dohod, sepis interních předpisů, problematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, změny a ukončení pracovního poměru, náhrada škody v pracovněprávních vztazích a zastupování v pracovněprávních sporech.