Právní specializace

obchodni pravo ikona

OBCHODNÍ PRÁVO

V oblasti obchodního práva asistuji klientům od zakládání společností, v rámci fungování společnosti až po jejich likvidace, včetně vztahů uvnitř a vně společnosti. Mám zkušenosti s konáním valných hromad, zaknihování akcií, zánikem odštěpného závodu či ochranou dobrého jména společnosti. Několik let jsme rovněž působila jako podnikový právník velké české společnosti, působící na zahraničních trzích. Rozumím tedy, jak velké korporace fungují a mám zkušenosti s právním rámcem fungování společnosti.

obcanske pravo ikona

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo představuje komplexní úpravu soukromoprávních vztahů. Poskytuji právní služby zejména v následujících oblastech: sepis a revize smluv, závazkové vztahy, vymáhání pohledávek, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy, rodinné právo, dědictví.

zemedelske pravo ikona

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO

Zemědělské právo je velmi komplexní oblastí, která se prolíná s mnoha jinými právními obory, jako je právo životního prostředí v rámci kterého se zaměřuji na problematiku sdílení genetických zdrojů (konkrétně Nagojský protokol a související instrumenty) či správní a veřejné právo. V rámci zemědělského práva tak klientům poskytuji širokou škálu právních služeb od dotačního poradenství, přes smluvní vztahy s obchodními řetězci po welfare zvířat či pozemkové vztahy.

hospodarska soutez ikona

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Z odvětví práva ochrany hospodářské soutěže klientům poskytuji služby související se zadáváním a administrací veřejných zakázek. Rovněž klientům asistuji v problematice významné tržní síly a nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.

zivotniho prostredi ikona

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Právo životního prostředí má důležité dopady zejména co se ochrany životního prostředí ale i developmentu týče. V oblasti práva životního prostředí se zaměřuji zejména na problematiku sdílení genetických zdrojů (konkrétně Nagojský protokol a související instrumenty). Nedílnou součástí je i aspekt živostního prostředí v rámci územního a stavebního řízení.

gdpr ikona

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Podporuji klienty s dodržováním povinností podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), a to nejen se zpracováním potřebné právní dokumentace, ale i s praktickým nastavením interních procesů. Rovněž poskytuji služby jako DPO.