O mně

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, obor právo a právní věda a následně na téže univerzitě získala titul doktorka práv. Rovněž jsem členem advokátní komory České republiky. Působím v advokacii, v minulosti jsem však také působila jako podnikový právník. Právní služby poskytuji v německé a anglickém jazyce.

Věnuji se generální praxi, avšak specializuji se především na obchodní právo, občanské právo, správní právo, ochranu osobních údajů a GDPR, právo duševního vlastnictví, mediální právo a reklamu, právo k nemovitostem, právo cestovního ruchu, právo životního prostředí, spotřebitelské právo, e-commerce právo a pracovní právo. Ve všech uvedených oblastech mám rovněž zkušenost se spornou agendou – zastupování klientů před soudy.

Několik let jsme rovněž působila jako podnikový právník velké české společnosti, působící na zahraničních trzích. Rozumím tedy, jak velké korporace fungují a mám zkušenosti s právním rámcem chodu společnosti (pracovněprávní problematikou, obchodními kontrakty, nemovitostním právem či jednání s úřady veřejné správy). Na pozici podnikového právníka jsem rovněž vedla projekt implementace GDPR a právně zastřešovala jiné projekty.

Často kladené otázky a odpovědi

Jaké vstupní informace potřebujete při převzetí případu?

Klienta vždy žádám o poskytnutí veškerých podkladů, které v danné věci má a mohou být relevatní. Informace (podklady) mi klient může předat nejlépe při úvodní schůzce nebo pouze prostředníctvím e-mailu.

Jak jsou chráněny informace, které Vám sdělím?

Všechny sdělené informace jsou důvěrné. Advokát má ze zákona povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozví. Z hlediska problematiky GDPR je advokát správcem osobních údajů.

Jak rychle mi poskytnete právní služby?

Veškeré případy řeším v časovém harmonogramu sjednanám s klientem. Jsem zastáncem rychlého a flexibilního přístupu k případům. Nabízím rovněž expresní poskytování právních služeb do 48 hodin (vždy v závislosti na druhu poskytovanáých právních služeb).

Jaký je průběh poskytování právních služeb?

Průběh poskytování právních služeb závisí na konkrétní službě, kterou klient požaduje. Některé právní služby (v zásadě jednorázového charakteru) lze poskytnout velmi rychle e bez zbytečných schůzek/konzultací (např. sepis či revize smlouvy). Jiné právní služby vyžadují komplexní a delší přípravu, včetně osobní konzultace (např. v rámci zastupování klienta před soudem).

Musím k soudu (popř. před jiný orgán veřejné správy), když mám právního zástupce (advokáta)?

Pokud mi klient udělí plnou moc, není v mnoha případech klientova přítomnost u soudu nutná. Některé případy však ze zákona a samotné povahy věci vyžadují osobní přítomnost klienta.